Pranie pieniędzy

Firma Housefly Arkadiusz Perłowski, jako podmiot dokonujący transakcji na rynku nieruchomości oraz rynku finansowym, zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązana jest do prowadzenia działań prewencyjnych zmierzających do przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (ang. AML). Terminem tym określa się wprowadzenie do obiegu wartości pieniężnych, które pochodzą z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł.

Dziękujemy za zaufanie

W związku z powyższym, przestrzegamy zasad związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu. Stosowanie procedur AML przez naszą firmę, w pełni zabezpiecza proces zakupu nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jesteśmy zobowiązani do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a w szczególności do:

.

  • identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klientów,
  • identyfikacji beneficjenta rzeczywistego,
  • oceny ryzyka współpracy,
  • rejestrowania, monitorowania i oceny wszystkich transakcji pod kątem AML,
  • wyznaczenia przeszkolonego pracownika do zagadnień związanych z AML,
  • stałego podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników w w/w zakresie,
  • stałego doskonalenia wewnętrznego systemu AML,
  • przechowywania dokumentacji związanej ze wszystkim transakcjami przez okres co najmniej 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z Klientem,
  • blokowania i wstrzymywania transakcji podejrzanych.

.

Pracownicy firmy Housefly Arkadiusz Perłowski realizują szkolenia z zakresu przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

.

Podstawa prawna:

.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 6