RODO

Informacja RODO dla Klientów firmy Housefly Arkadiusz Perłowski.

.

Dziękujemy za zaufanie

25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć coś więcej o RODO – dlatego przygotowaliśmy dla Państwa poniższe informacje. Informacje na bieżąco będą uzupełniane dlatego prosimy o odwiedzanie naszej strony.

.

Co to jest RODO?

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

.

Od kiedy obowiązuje RODO?

RODO – ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.

.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

.

Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Housefly Arkadiusz Perłowski z siedzibą w Głogowie, adres: ul.Długa 44, 67-200 Głogów, NIP: 925-197-1585, REGON: 021901913.

.

Inspektor danych.

Inspektorem ochrony danych w firmie Housefly Arkadiusz Perłowski jest Arkadiusz Perłowski z którym można się skontaktować za pomocą maila biuro@housefly.pl oraz drogą pocztową: ul. Długa 44, 67-200 Głogów.

.

Kategorie danych osobowych.

Firma Housefly Arkadiusz Perłowski przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Pani/a dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane są również z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Przetwarzanie obejmować będzie w szczególności wprowadzenie danych do programu zarządzania ofertami z którego korzysta administrator i polecenie ich przetwarzania podmiotowi, który jest operatorem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez ten program.

.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy.

.

Udostępnienie danych osobowych.

Pani/Pana dane mogą być udostępniane pracownikom firmy  Housefly Arkadiusz Perłowski , którzy upoważnieni są do ich przetwarzania na polecenie administratora danych, podmioty, którym firma Housefly Arkadiusz Perłowski powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego, dostawcą usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez firmę Housefly Arkadiusz Perłowski roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,  inne podmiotom działającym w ramach współpracy z firmą Housefly Arkadiusz Perłowski.

.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.

.

Przysługujące prawa.

.

W związku z przetwarzaniem przez Firmę Housefly Arkadiusz Perłowski Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy firma Housefly Arkadiusz Perłowski będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

,

Źródło pochodzenia danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z firmą Housefly Arkadiusz Perłowski oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

.

Wymóg podania danych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy zawartej z firmą Housefly Arkadiusz Perłowski, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z z firmą Housefly Arkadiusz Perłowski,
 • świadczenia usług przez firmę Housefly Arkadiusz Perłowski, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez firmę Housefly Arkadiusz Perłowski,
 • rozpatrzenia reklamacji, wniosku lub odwołania a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji, wniosku lub odwołania.

.

Czy firma chroni moje dane osobowe?

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich firma Housefly Arkadiusz Perłowski przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danychPaństwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej firmy. Firma Housefly Arkadiusz Perłowski wdrożyła i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Informujemy, że firma Housefly Arkadiusz Perłowski dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Pracownicy firmy Housefly Arkadiusz Perłowski realizują szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji chronionych, w tym z zakresu ochrony danych osobowych.

.

Dziękujemy za zaufanie.