Sieć Biur Housefly Nieruchomości, stworzona na zasadach franczyzy, koordynowana przez firmę Housefly Arkadiusz Perłowski z siedzibą w Głogowie przy ul. Długiej 44, świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy zachowaniu najwyższej ich jakości. Głównym celem postępowania reklamacyjnego jest znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania dla Klienta Housefly Nieruchomości.

Zakres spraw podlegających postępowaniu reklamacyjnemu.

Postępowanie reklamacyjne wszczynane jest w przypadku zgłoszenia przez Klienta skargi lub reklamacji (dalej: „Reklamacja”) dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania na jego rzecz usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

.

Składanie reklamacji.

Reklamacja może być́ zgłoszona w formie: 

  • pisemnej poprzez dostarczenie jej do odpowiedniego oddziału franczyzowego 
  • elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email oddziału franczyzowego

Reklamacje zgłoszone w innej formie niż opisane powyżej nie będą rozpatrywane.Reklamację może złożyć́ jedynie Klient Housefly Nieruchomości, czyli osoba lub jednostka organizacyjna, która zawarła z biurem działającym w sieci Housefly Nieruchomości, umowę (w formie pisemnej) o świadczenie usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

– dane Klienta Housefly Nieruchomości składającego reklamację (imię i nazwisko / firmę Klienta Housefly Nieruchomości oraz adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej, w przypadku firmy nazwę i adres siedziby Klienta Housefly Nieruchomości) 

– dane biura Housefly Nieruchomości, z którym Klient Housefly Nieruchomości umowę o świadczenie usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz imię i nazwisko agenta realizującego tę umowę; 

– skan umowy pośrednictwa- opis zdarzenia, w związku z którym zgłaszana jest reklamacja, w tym: 

a) datę zdarzenia i jego przebieg,


b) wskazanie czynności, której dotyczy reklamacja, oraz nieprawidłowości, która jest przyczyną 

jej zgłoszenia,


c) treść żądania Klienta Housefly Nieruchomości,


d) uzasadnienie żądania Klienta Housefly Nieruchomości. 

Reklamacje nie zawierające elementów wymienionych powyżej, a w szczególności danych Klienta Housefly Nieruchomości składającego reklamację, nie będą rozpatrywane. 

.

Organizacja systemu rozpatrywania reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są przez Dział Reklamacji Housefly Nieruchomości. Klient Housefly Nieruchomości w każdym przypadku złożenia reklamacji spełniającej warunki opisane w pkt.2 tego dokumentu, otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia. Klient Housefly Nieruchomości otrzymuje odpowiedź na złożoną reklamację drogą elektroniczną, a w przypadku braku adresu email, drogą pocztową.